Regulamin

 

REGULAMIN

„Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”

(edycja 2024)

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są: Powiat Lubaczowski, Miasto i Gmina Narol, Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”.
 2. Organizatorzy dopuszczają możliwość powierzenia realizacji wydarzeń/rajdów w ramach współpracy przy Festiwalu, innym podmiotom na podstawie zawartych porozumień.
 3. „Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic” jest skierowany do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, a szczególnie turystyki rowerowej.
 4. Celem Festiwalu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenie Roztocza.
 5. Każdy uczestnik przed wzięciem udziału w Festiwalu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest powszechnie dostępny na stronach internetowych powiatlubaczowski.pl; www.roztoczebezgranic.pl; www.narol.pl
 6. Festiwal odbywać się będzie w dniach od 31.05.-02.06.2024r.
 7. „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” składać się będzie z dwóch wydarzeń głównych:

a) 31 maja 2024r. – Rajd rowerowy „PoLub Roztocze”– Start i Meta: Ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy „Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej.

b) 2 czerwca 2024 r. – Rajd rowerowy „Naturalnie na Roztoczu” – Start i Meta: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej

8.Trasy rajdu:

a) Rajd rowerowy „Polub Roztocze” (31.05.2024r.)

Start i Meta >>  Ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy „Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej> Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Cerkwii na Krupcu > Narol > Podlesina > Maziły > Łosiniec > Wólka Łosiniecka > Susiec – wieża widokowa > Grabowica >  Nowiny > Rezerwat „Czartowe Pole” > Hamernia > Kamieniołom Babia Dolina w Józefowie > Uroczyska Puszczy Solskiej > Borowe Młyny, Leśniczówka Głuchy, dolina rzeki Tanew, „Łominos”, „Czwarta Linia” (długość trasy ok. 80 km)

b) Rajd rowerowy „Naturalnie na Roztoczu” (02.06.2024r.)

Start i Meta >> Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej > uroczyska Puszczy Solskiej > wodospad na rzece Różaniec > Drzeworytnia płazowska  > cmentarz z zabytkową kamieniarką bruśnieńską oraz dawna, drewniana cerkiew pw. Św. Paraskewy w Łówczy> Rezerwat „Źródła Tanwi” > Parking przy ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Kobyle Jezioro” > drewniana Cerkiew w Gorajcu > Doliny >Ruda Różaniecka > Łominos (długość trasy ok. 70 km)

 1. Organizatorzy Festiwalu dopuszczają możliwość pobierania opłat od uczestników na rzecz przygotowania posiłków.

 

Warunki uczestnictwa w Festiwalu

 1. Uczestnikami rajdów mogą być miłośnicy aktywnych form wypoczynku z uwzględnieniem wymagań zawartych w Regulaminie Festiwalu.
 2. Zapisy uczestników odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych organizatorów Festiwalu: powiatlubaczowski.pl, www.roztoczebezgranic.pl, www.narol.pl . O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba Uczestników jest ograniczona do 150 osób na każdy rajd.
 3. Zapisy odbywać się będą w dniach od 2 kwietnia do wyczerpania limitu miejsc. System zapisów zostanie zamknięty w dniu 19.05.2024r.
 4. Udział w rajdzie jest możliwy po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, uiszczeniu opłaty startowej, a w dniu Rajdu podpisaniu listy obecności, odebraniu numeru  startowego w Biurze Rajdu.
 5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie  do 3 dni od dokonania zgłoszenia. Osoby, które nie dokonały opłaty we wskazanym terminie zostaną skreślone
  z listy startowej uczestników. Organizator nie przewiduje możliwości zapisów w dniu wydarzenia.
 6. Wpłat należy dokonać:

– Rajd rowerowy „PoLub Roztocze” (31.05.2024r.) na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie”: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr rachunku:
04 9101 0003 2001 0023 3365 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa – Rajd rowerowy „Polub Roztocze -imię i nazwisko”,

– Rajd rowerowy „Naturalnie na Roztoczu” (02.06.2024r.) na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu: Bank Spółdzielczy w Narolu nr rachunku: 20 9103 0001 0000 0200 2001 0001 , tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa – Rajd rowerowy Naturalnie na Roztoczu – imię i nazwisko”.

 1. Opłata startowa wynosi 70 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanychz przygotowaniem posiłków, opieką medyczną, ubezpieczeniem NNW oraz serwisem rowerowym.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść na innego uczestnika, po kontakcie z organizatorem drogą mailową z adresu użytego
  w rejestracji lub telefonicznie.
 3. Uczestnik rajdu jest zobowiązany dokonać akceptacji oświadczeń w formie załączników, które będą dostępne podczas elektronicznej rejestracji Uczestnika.

Oświadczenia te zawierają:

 • „oświadczenie” o zapoznaniu się z Regulaminem „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic 2024”
 • ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic 2024” zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia ustawa dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119),
 • ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w celach organizacyjnych
  i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic 2024” zgodnie
  z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2509 z późn zm.),
 • „oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania się
  po drogach, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza
  w tych częściach rajdów, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi,
 1. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników dokonuje opiekun prawny.
 2. W trakcie imprezy, opiekun prawny w pełni odpowiada za bezpieczeństwo niepełnoletnich.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic 2024” i jego stosowania.

 

Zasady zachowania uczestników rajdów rowerowych

 1. Niektóre odcinki tras rajdu przebiegać będą na drogach z nieograniczonym ruchem drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 2. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników rajdu oraz innych uczestników ruchu drogowego jest zabronione.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej uczestników.
 4. Przy zjazdach ze wzniesień nie należy rozpędzać roweru oraz kategorycznie nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej sygnalizowany.

 

Odpowiedzialność Organizatora i świadczenia na rzecz uczestników

 1. Organizator ubezpiecza całe wydarzenie oraz zapewnia ubezpieczenie NNW.
 2. Organizator zapewnia podczas Festiwalu opiekę medyczną (karetkę pogotowia) od startu do mety podczas całej trasy.
 3. Organizator zapewnia wsparcie techniczne w postaci serwisu rowerowego na całej trasie.
 4. Organizator zapewnia samochód techniczny jadący za kolumną rajdu na całej trasie,
  z możliwością wyłączenia się z jazdy i przejazdu busem.
 5. Organizator zapewnia posiłki podczas rajdów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszkodzenia podczas transportu rowerów na trasie.
 7. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu oraz w trakcie zorganizowanych postojów.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 9. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Festiwalu.
 10. Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować Organizatora. Organizator zapewnia w takich przypadkach transport.

 

Uczestnicy Festiwalu

 1. Obowiązkiem uczestnika rajdu jest:

– posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

– stosowania się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, nie zaśmiecania trasy i dbania o środowisko.

– poruszanie się na trasach rajdu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”.

 1. Uczestnicy przystępując do udziału w Festiwalu oświadczają, że znane są im przepisy ruchu drogowego i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się do stosowania do tych przepisów. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizator zobowiązuje uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi
  10-15 km/h.
 3. Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykonywania na trasie Rajdu poleceń służb porządkowych Organizatora, Policji, Ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.
 5. Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w kamizelki z widocznymi napisami “Pilot rajdu”, „Organizator” oraz „Służba porządkowa”.
 6. Udział w Festiwalu jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję oraz przeciwwskazania zdrowotne.

 

Zasady Przebiegu Festiwalu

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od uczestników użycia kasków rowerowych oraz używania kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze.
 2. Osoby nieposiadające kasków nie będą dopuszczone do rajdów.
 3. W trakcie trwania Festiwalu (od jego rozpoczęcia w miejscu startu, do jego zakończenia na mecie) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność oraz zostaną wykluczone przez Organizatora z Festiwalu w trybie natychmiastowym.
 4. Organizator Festiwalu nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą rajd oraz za wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób.
 5. Podczas rajdu zabrania się zaśmiecania trasy oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, używania otwartego ognia, zbaczania z trasy oraz opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora.

 

Nagrody w loterii fantowej

 

 1. Nagrody zostaną rozdysponowane w formie loterii fantowej.
 2. Zestaw nagród festiwalowych składa się z roweru trekkingowego oraz akcesoriów rowerowych.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia loterii dostępne będą w odrębnym regulaminie.

 

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu.
 2. Wszyscy uczestnicy startując w Festiwalu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Festiwalu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 4. Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

–  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą: ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów, NIP 793 15 03 563

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, NIP: 793 16 30 586, KRS: 0000773049, REGON: 382639980

– Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol, NIP: 793 157 34 34, REGON: 180130310

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w rajdach podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2024 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 5. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdach podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2024,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.