Regulamin

REGULAMIN

„Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” 2022

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są: Powiat Lubaczowski oraz Powiat Tomaszowski.
 2. Współorganizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”.
 3. Realizatorami rajdu pn.: „Rajd rowerowy trasami Geoparku Roztocze” w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” oraz Powiat Lubaczowski.
 4. Realizatorem rajdu pn.: „Rajd rowerowy trasami Biosfery Roztocze” w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic jest Powiat Tomaszowski.
 5. Organizatorzy dopuszczają możliwość powierzenia realizacji wydarzeń/rajdów w ramach współpracy przy Festiwalu, innym podmiotom na podstawie zawartych porozumień.
 6. „Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic” jest skierowany do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, a szczególnie turystyki rowerowej.
 7. Celem Festiwalu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenie Roztocza zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i podkarpackiego.
 8. Każdy uczestnik przed wzięciem udziału w Festiwalu ma obowiązek zapoznać
  się z niniejszym regulaminem, który jest powszechnie dostępny na stronach internetowych www.powiatlubaczowski.pl, www.roztoczebezgranic.pl, www.powiat-tomaszowski,com.pl
 9. Festiwal odbywać się będzie w dniach od 17 czerwca 2022 r. do 18 czerwca 2022 r.
 10. „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” składać się będzie z dwóch wydarzeń rowerowych tj.:
 11. a) 17 czerwca 2022 r. „Rajd rowerowy trasami Geoparku Roztocze” – Start i Meta: Lubaczów,
 12. b) 18 czerwca 2022 r. – „Rajd rowerowy trasami Biosfery Roztocze” – Start i Meta:
  II LO w Tomaszowie Lubelskim.
 13. Trasy rajdu:
 14. a) Dzień I (17 czerwca 2022r.): Rajd rowerowy trasami Geoparku Roztocze

Start >> Lubaczów > Rezerwat przyrody Jedlina > Nowe Brusno (cerkiew św. Paraskewy) > Werchrata (dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego, obecnie kościół św. Józefa Robotnika) > Muzeum Skamieniałych drzew w Siedliskach >> Długi Goraj >> Wola Wielka > Źródła Tanwi > Łówcza > Gorajec (cerkiew pw. NMP) > Nowe Sioło > Dachnów > Lubaczów  >> Meta.

 1. b) Dzień II (18 czerwca 2022r.): Rajd rowerowy trasami Biosfery Roztocze

Start >> II LO w Tomaszowie Lubelskim > Góra Wapielnia > Susiec (Wieża widokowa) > Rezerwat  Szumy > Ruda Różaniecka > Łozy> Narol (Pałac Łosiów) > Rabinówka > II LO w Tomaszowie Lub. > >Meta

 1. Organizatorzy Festiwalu dopuszczają możliwość pobierania opłat od uczestników na rzecz przygotowania pakietów startowych oraz posiłków.

 

Warunki uczestnictwa w Festiwalu

 1. Uczestnikiem rajdu może być każdy miłośnicy aktywnych form wypoczynku
  z uwzględnieniem wymagań zawartych w Regulaminie Festiwalu.
 2. Zapisy uczestników odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://system.timedo.pl. oraz na stronach internetowych organizatorów Festiwalu: powiatlubaczowski.pl, www.roztoczebezgranic.pl, www.powiat-tomaszowski.com.pl. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba Uczestników jest ograniczona do 150 osób na każdy rajd.
 3. Zapisy odbywać się będą w dniach od 30 maja do 12 czerwca br.
 4. Udział w rajdzie jest możliwy po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, uiszczenia opłaty startowej, a w dniu Rajdu podpisaniu listy obecności, podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia, odebraniu pakietu startowego i numeru  startowego w Biurze Rajdu.
 5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie
  do 06.2022r. Osoby, które nie dokonały opłaty we wskazanym terminie zostaną skreślone z listy startowej uczestników.
 1. Wpłat można dokonać:

– I dzień (17 czerwca 2022 r.) pn. „Rajd rowerowy trasami Geoparku Roztocze” na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie”: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr rachunku: 04 9101 0003 2001 0023 3365 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa – Rajd rowerowy trasami Geoparku Roztocze”,

– II dzień (18 czerwca 2022r.) pn. „Rajd rowerowy trasami Biosfery Roztocze” na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie”: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr rachunku: 04 9101 0003 2001 0023 3365 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa – Rajd rowerowy trasami Biosfery Roztocze”.

 1. Opłata startowa wynosi 50 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem pakietów startowych i posiłków.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść na innego uczestnika, po kontakcie z organizatorem drogą mailową z adresu użytego w rejestracji lub telefonicznie.
 3. Uczestnik rajdu jest zobowiązany dokonać akceptacji oświadczeń w formie załączników, które będą dostępne podczas elektronicznej rejestracji Uczestnika. Oświadczenia te zawierają:
 • ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic” 2022 zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia ustawa dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119),
 • ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w celach organizacyjnych
  i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic” 2022 zgodnie
  z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 880 z późn zm.),
 • „oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania się
  po drogach, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza
  w tych częściach rajdów, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi,
 • „oświadczenie” o zapoznaniu się z Regulaminem „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”
 1. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników dokonuje opiekun prawny.
 2. W trakcie imprezy, opiekun prawny w pełni odpowiada za bezpieczeństwo niepełnoletnich.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” i jego stosowania.

 

Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego

 1. Niektóre odcinki tras rajdu przebiegać będą na drogach z nieograniczonym ruchem drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 2. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników rajdu oraz innych uczestników ruchu drogowego jest zabronione.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej uczestników.
 4. Przy zjazdach ze wzniesień nie należy rozpędzać roweru oraz kategorycznie nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej sygnalizowany.

 

Odpowiedzialność Organizatora i świadczenia na rzecz uczestników

 1. Organizator ubezpiecza całe wydarzenie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW
  i zaleca uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
 2. Organizator zapewnia podczas Festiwalu opiekę medyczną (karetkę pogotowia) od startu do mety podczas całej trasy.
 3. Organizator zapewnia wsparcie techniczne w postaci serwisu rowerowego na całej trasie.
 4. Organizator zapewnia samochód techniczny jadący za kolumną rajdu na całej trasie,
  z możliwością wyłączenia się z jazdy i przejazdu busem.
 5. Organizator zapewnia wodę butelkową dostarczoną na poszczególnych przystankach oraz
  w czasie jazdy.
 6. Organizator zapewnia 2 posiłki: na trasie oraz na mecie rajdu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszkodzenia podczas transportu rowerów na trasie.
 8. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu oraz w trakcie zorganizowanych postojów.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 10. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Festiwalu.
 11. Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować Organizatora. Organizator zapewnia w takich przypadkach transport.

 

Uczestnicy Festiwalu

 1. Obowiązkiem uczestnika rajdu jest:

– posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

– stosowania się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, nie zaśmiecania trasy i dbania o środowisko.

– poruszanie się na trasach rajdu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”.

 1. Uczestnicy przystępując do udziału w Festiwalu oświadczają, że znane są im przepisy ruchu drogowego i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych
  i zobowiązują się do stosowania do tych przepisów. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizator zobowiązuje uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi
  10-15 km/h.
 3. Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od uczestników również posiadania kasków rowerowych.
 4. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykonywania na trasie Rajdu poleceń służb porządkowych Organizatora, Policji, Ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.
 5. Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w kamizelki z widocznymi napisami „Organizator” oraz „Służba porządkowa”.
 6. Udział w Festiwalu jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję oraz przeciwskazania zdrowotne.

 

Zasady Przebiegu Festiwalu

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od uczestników użycia kasków rowerowych oraz używania kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze.
 2. Osoby nieposiadające kasków nie będą dopuszczone do rajdów.
 3. W trakcie trwania Festiwalu (od jego rozpoczęcia w miejscu startu, do jego zakończenia na mecie) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność oraz zostaną wykluczone przez Organizatora
  z Festiwalu w trybie natychmiastowym.
 4. Organizator Festiwalu nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą rajd oraz za wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób.
 5. Podczas rajdu zabrania się zaśmiecania trasy oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, używania otwartego ognia, zbaczania z trasy oraz opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora.

 

Konkursy

 1. W ramach Festiwalu odbędą się następujące konkursy:

a) konkurs o Ignacym Łukasiewiczu –„I. Łukasiewicz – Polski Geniusz”

– termin i miejsce –  17 czerwca 2022r., Meta rajdu: Plac obok Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,

– nagrody – lampy naftowe wzorowane na prototyp wynalazcy

b)  konkurs wiedzy o Roztoczu

– termin i miejsce –  17/18 czerwca 2022r., Lubaczów/Tomaszów Lubelski,

– nagrody – rowery trekkingowe oraz akcesoria rowerowe.

Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są w osobnym regulaminie.

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Festiwalu.
 2. Wszyscy uczestnicy startując w Festiwalu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 4. Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

–  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą: ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów, NIP 793 15 03 563

– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 9211983872,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, NIP: 793 16 30 586, KRS: 0000773049, REGON: 382639980

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w rajdach podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2022 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się uczestnika rajdu, do momentu wycofania Pani/Pana zgody,
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 5. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdach podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2022,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.