Regulamin

Regulamin Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic”
12 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorami Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic”, zwany dalej: „Festiwalem”, są Powiat Lubaczowski, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”, zwani dalej „Organizatorami”.
2. Celami Festiwalu są:
1) promocja walorów turystyczno-krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału geologicznego Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej,
2) popularyzacja turystyki rowerowej i geoturystyki w korytarzu wschodniego szlaku Green Velo,
3) propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
3. Festiwal rozpoczyna się 12 czerwca 2020 r. i trwa do 31 sierpnia 2020 r.
4. Informacja o zasadach uczestnictwa w Festiwalu zostanie zamieszczona w dniu 9.06.2020 na stronie internetowej Festiwalu (http://roztoczebezgranic.pl/), a następnie udostępniona w mediach społecznościowych Festiwalu (https://www.facebook.com/roztoczebezgranic) oraz Organizatorów.
5. W ramach Festiwalu Organizatorzy proponują indywidualne lub rodzinne przejazdy na następujących trasach:
1) Roztoczański Rajd Green Velo po Królestwie Rowerowym Roztocze
– przebieg trasy: Rynek Miejski w Lubaczowie (START) – Dąbrowa – Łukawiec – Wielkie Oczy – Żmijowiska – Budomierz – dęby Sobieskiego w Sieniawce – Borowa Góra – Młodów – Rynek Miejski w Lubaczowie (META),
– długość trasy: ok. 69 km,
– link do trasy wraz z opisem atrakcji: http://roztoczebezgranic.pl/?page_id=556

2) Roztoczański Rajd Geoturystyczny
– przebieg trasy: Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej (START) – Huta Różaniecka – garb Huty Różanieckiej – Rezerwat nad Tanwią – Susiec – Tomaszów Lubelski – Rabinówka – Podlesina – Bełżec – Brzeziny – Maurycówka – Lipie – Narol – Rezerwat Bukowy Las – Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej (META),
– długość trasy: ok. 69 km,
– link do trasy wraz z opisem atrakcji:  http://roztoczebezgranic.pl/?page_id=554

3) Roztoczański Rajd Gwiaździsty
TRASA 1, w kierunku Cieszanowa
– przebieg trasy: Rynek Miejski w Lubaczowie (START) – Lubaczów, ul. Mickiewicza – Załuże – Chotylub – Gorajec – Cieszanów – Niemstów – Futory – Rynek Miejski w Lubaczowie (META)
– długość trasy: ok. 47,5 km,
– link do trasy wraz z opisem atrakcji: http://roztoczebezgranic.pl/?page_id=940
TRASA 2, w kierunku Oleszyc i Starego Dzikowa
– przebieg trasy: Rynek Miejski w Lubaczowie (START) – Lubaczów, ul. Wyszyńskiego – Lubaczów, ul. Płk. Dąbka – Hurcze – Borchów – Oleszyce – Zabiała – Lebiedzie – Stary Dzików – Ułazów – Niemstów – Futory – Lubaczów, ul. Mickiewicza – Rynek Miejski w Lubaczowie (META)
– długość trasy: ok. 50 km,
– link do trasy wraz z opisem atrakcji: http://roztoczebezgranic.pl/?page_id=943
TRASA 3, w kierunku Horyńca-Zdroju
– przebieg trasy: Rynek Miejski w Lubaczowie (START) – Lubaczów, ul. Kościuszki – Młodów – Karolówka – Borowa Góra – Huta Kryształowa – Radruż – Horyniec-Zdrój – Wólka Horyniecka – Basznia Górna – Podlesie – Basznia Dolna – Kresowa Osada – Antoniki – Lubaczów, ul. Kościuszki – Rynek Miejski w Lubaczowie (META)
– długość trasy: ok. 54 km,
– link do trasy wraz z opisem atrakcji: http://roztoczebezgranic.pl/?page_id=946
6. Uroczyste podsumowanie Festiwalu odbędzie się 15 września 2020 r.

§ 2. Udział w Festiwalu.

1. W Festiwalu mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy aktywnych form wypoczynku. Organizatorzy nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń wiekowych ani terytorialnych, związanych z miejscem zamieszkania uczestnika.
2. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zastosowania się do wszelkich określonych w nim zasad.

§ 3. Warunki udziału w Festiwalu.

1. Bezwzględnym warunkiem udziału w Festiwalu jest:
1) dokonanie rejestracji przez uczestnika lub- w przypadku osób niepełnoletnich- rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://system.timedo.pl
a) W celu rejestracji należy utworzyć konto na stronie www. system.timedo.pl
b) Następnie należy dokonać wyboru wydarzenia- Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” i zarejestrować w nim swój udział

2) uiszczenie jednorazowej opłaty startowej w wysokości 50 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie” o numerze
04 9101 0003 2001 0023 3365 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie),
tytuł wpłaty: Festiwal Turystyki Rowerowej 2020
a) Dokonując wpłaty uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru rachunku bankowego w celu potwierdzenia uiszczenia     opłaty startowej w Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” .

2. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniach 10 czerwca 2020 r. – 15 sierpnia 2020 r.
3. Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie można ją przenieść na innego uczestnika, po kontakcie z Organizatorami.
5. W ramach zapisów każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, na który składają się: specjalnie przygotowana na Festiwal koszulka oraz plecak i bidon z logotypem Festiwalu. Uczestnicy odbierają pakiety startowe w następujący sposób:
1) Osoby zamieszkujące na terenie powiatu lubaczowskiego – w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, Lubaczów (37-600),
2) Osoby mieszkające poza powiatem lubaczowskim – drogą pocztową. W przypadku konieczności wysłania pakietu poza granice Polski Organizatorzy skontaktują się z uczestnikiem w sprawie dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.
6. Udział w Festiwalu rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
7. Za uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy dokonali w ich imieniu rejestracji na Festiwal.

§ 4. Konkurs na film i selfie.

1. Organizatorzy Festiwalu proponują uczestnikom dobrowolny udział w konkursach na film i selfie.
2. Celami konkursów jest, analogicznie do celów Festiwalu, promocja walorów turystyczno-krajobrazowych Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej, a także popularyzacja turystyki rowerowej, geoturystyki oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
3. Konkursy trwają od 12 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
4. Informacja o zasadach uczestnictwa w konkursach zostanie zamieszczona w dniu 9.06.2020 na stronie internetowej Festiwalu (http://roztoczebezgranic.pl/), a następnie udostępniona w mediach społecznościowych Festiwalu (https://www.facebook.com/roztoczebezgranic) oraz Organizatorów.
5. W ramach konkursu na film uczestnik powinien przygotować film z tras rowerowych Festiwalu, które znajdują się w granicach powiatu lubaczowskiego:
1) Film może mieć tylko jednego autora.
2) Film musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z powiatem lubaczowskim, najlepiej z ujęciem materialnego dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrodniczego powiatu lubaczowskiego,
3) Długość filmu nie może przekraczać 3 minut,
4) Wymagana rozdzielczość filmu Full HD (1920×1080 pixeli),
5) W konkursie nie mogą wziąć udziału filmy, w których wykorzystano materiały archiwalne bądź fragmenty innych filmów,
6) Filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem,
7) W przypadku wykorzystania w filmie muzyki, autor filmu powinien zdobyć zgodę jej twórców. Fakt ten należy wymienić w napisach końcowych do filmu. Jeżeli w filmie wykorzystano utwory na tzw. otwartej licencji (Creative Commons, Public Domain), należy w napisach końcowych przy tytule i autorze utworu dodać zapis „na licencji CC”. Autorzy filmu są odpowiedzialni za ewentualne naruszenie praw autorskich.
6. W ramach konkursu na selfie uczestnik powinien wykonać zestaw 5 selfie:
1) Zdjęcia mogą mieć tylko jednego autora.
2) Selfie muszą być wykonane przy 5 różnych, charakterystycznych obiektach, które można znaleźć na trasach Festiwalu lub w ich pobliżu. Obiekty mogą pochodzić z różnych tras.
7. Filmy i selfie przygotowane w ramach konkursu nie mogą:
1) naruszać godności ludzkiej,
2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną czy narodowość,
3) ranić przekonań religijnych lub politycznych,
4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
5) sprzyjać zrachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
8. Filmy i selfie należy przesyłać na adres mailowy powiatlubaczowski@gmail.com, w temacie wiadomości wpisując „FTR – konkurs” oraz załączyć skan wypełnionego formularza konkursowego FTR-zgoda na konkursy

W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
9. Autorzy filmów i selfie oświadczają, że przesyłane filmy i selfie nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa, wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmów i zdjęć do konkursu.
10. W konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatorów, jak również ich rodziny.

§ 5. Prawa autorskie

1. Organizatorzy, wraz z przesłaniem przez uczestników filmów i selfie, nabywają do nich prawo własności, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili przesłania filmów i selfie polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
c) przekazywania lub przesyłania pomiędzy komputerami, serwerami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
d) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych;
e) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
f) wprowadzania zmian, skrótów;
– w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
2. Uczestnik udziela Organizatorom prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do filmów i selfie na polach eksploatacji określonych wyżej.
3. Przeniesienie praw autorskich i zależnych do filmów i selfie nastąpi z momentem ich przesłania Organizatorom.
4. Organizatorzy zobowiązują się honorować autorskie prawa osobiste uczestnika konkursów.
5. Organizatorom przysługuje prawo wielokrotnego wykorzystania filmów i selfie oraz utworów zależnych, powstałych w wyniku ich modyfikacji. Uczestnikowi konkursów nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

§ 6. Wyłonienie zwycięzców, wyniki i nagrody

1. Konkurs na najlepszy film:
a) będzie przebiegał dwutorowo: poprzez głosowanie internautów oraz obrady komisji konkursowej.
b) Nadesłane przez uczestników filmy będą umieszczane na stronie internetowej www.roztoczebezgranic.pl oraz na profilu FB Festiwal. Głosowanie będzie odbywało się za pomocą ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczebezgranic.pl Każdy użytkownik strony z jednego numeru IP będzie mógł oddać tylko jeden głos. Rozpoczęcie głosowania nastąpi wraz z przesłaniem Organizatorom pierwszego filmu, a zakończy się w dniu 31.08.2020 roku o godz.12:00.
c) Do oceny zgłoszonych filmów zostanie powołane przez Organizatorów Jury. Komisja oceni filmy wg kryteriów: zgodność pracy z regulaminem, kreatywność, estetyka filmu. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

d) Uczestnik Głosowania zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Głosowania zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Głosowania narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Głosowaniu.

e) W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał sposób wielokrotny lub ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione wątpliwości Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont bądź konkretnych urządzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania do Głosowania tego: urządzenia, domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy użyciu wzbudzających wątpliwość Organizatora urządzeń, domen, adresów IP lub kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych z zapisami niniejszego Regulaminu, zasadami fair play.

f) W konkursie na najlepszy film nagrodą główną dla autora filmu, który osiągnie największą liczbę głosów w ankiecie konkursowej, będzie rower trekkingowy. Film, który uzyska największą liczbę głosów i wygra, nie będzie brany pod uwagę podczas obrad Jury konkursowego.
g) Nagrodą główną dla autora najlepszego filmu, którą przyzna Jury konkursowe, będzie rower trekkingowy. Uroczyste podsumowanie Festiwalu wraz z ogłoszeniem wyników konkursu, odbędzie się w dniu 15.09.2020 r.
h) Jury konkursu ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora konkursu. Jury ma prawo również podjąć decyzję o innym podziale nagród.

2. Konkurs selfie:
a) Nadesłane przez uczestników selfie będą publikowane na oficjalnej stronie Festiwalu oraz na FB Festiwalu.
b) Autorzy zdjęć wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych akcesoriów rowerowych. Losowanie jednej głównej nagrody będzie przeprowadzane co 14 dni ( począwszy od 26.czerwca 2020 roku), wśród zdjęć nadesłanych w 14-dniowym okresie poprzedzającym dzień głosowania. Każdy autor zdjęć może wziąć udział w losowaniu tylko jeden raz.
3. Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.roztoczebezgranic.pl oraz profilu FB Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic.
4. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy Festiwalu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdów, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Festiwalu wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawa prowadzenia konkursów. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie – każdorazowo będą one publikowane na stronie internetowej Festiwalu.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy:justyna@ciechanowski.net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2020 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się uczestnika rajdu, do momentu wycofania Pani/Pana zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
7. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdach podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” 2020 ,
8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.