Regulamin

Regulamin loterii fantowej

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Loteria –  Na skrzydłach Natury”.

 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

– Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Jasnej 1.

3.Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094).

 5. Zasięg loterii fantowej

Loteria przeprowadzona będzie na mecie rajdu rowerowego „Na skrzydłach Natury” w dniu 18 sierpnia 2021 r., na terenie leśniczówki w miejscowości Zabiała, Gmina Oleszyce, powiat lubaczowski.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

6.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

6.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową  „Na skrzydłach Natury”. Ceną losu będzie wartość opłaty startowej.

6.3. Dla każdego uczestnika zostanie przypisany numer startowy, który otrzyma podczas rejestracji, będący zarazem numerem losu w loterii.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria fantowa podczas zakończenia  rajdu rowerowego „Na Skrzydłach Natury” rozpocznie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. i zakończy się w dniu 18 sierpnia 2021 r., na mecie rajdu rowerowego w miejscowości Zabiała, leśniczówka.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

8.1. Udział w loterii jest bezpłatny, opłata startowa upoważnia do udziału w loterii i stanowi jednocześnie opłatę za los loteryjny.

8.2. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów, ceną losu będzie wartość opłaty startowej.

8.3. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

8.4. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu „Na Skrzydłach Natury”.

8.5. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii oraz pieczątkę Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

9.1. W dniu rajdu tj. 18 sierpnia 2021 r., w godzinach  od 9:00 do 9:45 odbędzie się rejestracja uczestników w biurze festiwalu, na terenie leśniczówki w miejscowości Zabiała.

9.2. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł, , która uprawnia do udziału a loterii, wezmą udział w loterii.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która zarejestrowała się w biurze festiwalu w terminie wskazanym w pkt. 9.1 niniejszego regulaminu.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze festiwalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze festiwalu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu, wraz z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł, w puli do losowania nagród będzie 150 szt. losów,
 2. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilość osób niż 150, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 3. losowanie odbędzie się w 6 turach, w następującej kolejności: losowanie nr 1 – rower trekkingowy, losowanie nr 2 – kask rowerowy, losowanie nr 3 – kask rowerowy, losowanie nr 4 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 5 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 6 – akcesoria rowerowe.
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby niniejszej loterii.

11.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

 1. 3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

11.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego kuponu dla tej samej nagrody.

 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

 12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną podczas losowania jest rower trekkingowy o wartości 2000 zł

12.2. Nagrodami dodatkowymi są kaski rowerowe w ilości 2 sztuk o wartości łącznej 352 zł oraz inne akcesoria rowerowe w ilości 3 sztuk o wartości łącznej 452 zł.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 2804 zł.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz sponsorzy Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic”.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.7. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi 37,39 % (150 losów po 50 zł = 7500 zł , nagrody to 2000 zł + 804 zł = 2804 zł).

12.8. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilość osób niż 150, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii.

13. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r., po zakończeniu rajdu rowerowego „Na Skrzydłach Natury”, ok. godz. 17:00, na terenie leśniczówki w miejscowości Zabiała.

13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zgłosili się do biura festiwalu podczas rejestracji i wnieśli opłatę w kwocie 50 zł. Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

13.3 Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji „Loterii- na Skrzydłach Natury” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. Losowanie odbędzie się w sześciu turach w kolejności określonej w pkt. 11.1. lit. d.

13.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.6. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego losu według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.7. Numery zwycięskich losów loteryjnych ogłoszone będą także na stronie festiwalu www.roztoczebezgranic.pl.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 18 sierpnia 2021 r., do czasu zakończenia loterii fantowej.

14.2. Wydawanie nagród odbędzie się na scenie, na mecie rajdu rowerowego.

14.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję „Loterii – Na Skrzydłach Natury”.  W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Nad prawidłowością przygotowania loterii oraz losowaniem, będzie czuwać Komisja ,,Loterii– Na Skrzydłach Natury” powołana przez Starostę Lubaczowskiego.

15.2. Skład Komicji ,,Loterii – Na Skrzydłach Natury”:

 1. a) przewodniczący – Pani Małgorzata Presch – prezes Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
 1. b) członek – Pani Irena Hul – skarbnik Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
 1. c) członek – Pani Magdalena Kicak – sekretarz Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, inspektor w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,

15.2. Komisja „Loterii – Na Skrzydłach Natury” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 16. Zasady postępowania reklamacyjnego

Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas „Loterii- na skrzydłach Natury”.

 17. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin „Loterii- Na skrzydłach Natury” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stornie Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

17.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

17.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094).

Regulamin LOTERII FTR 2021

 

 

REGULAMIN OGÓLNY

„Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są: Powiat Lubaczowski, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
 2. W ramach współpracy przy Festiwalu, Organizatorzy dopuszczają możliwość powierzenia realizacji wydarzeń/rajdów innym podmiotom na podstawie zawartych porozumień.
 3. „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” jest skierowany do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, a szczególnie turystyki rowerowej.
 4. Celem „Festiwalu” jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych Roztocza zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i podkarpackiego.
 5. Każdy Uczestnik przed wzięciem udziału w „Festiwalu” ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest powszechnie dostępny na stronach internetowych: powiatlubaczowski.pl, www.lrot.pl, www.podkarpackie.travel.pl, www.lubelskietravel, www.roztoczetravel.pl, www.roztoczebezgranic.pl/.
 6. „Festiwal” odbywać się będzie w dniach 14 – 28 sierpnia 2021 r.
 7. „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” składać się będzie z siedmiu wydarzeń rowerowych tj.:
 8. a) 14 sierpnia 2021 r. „Odkrywamy Roztocze” – Start: Lubaczów, Meta: Tomaszów Lubelski – załącznik Nr 1,
 9. b) 18 sierpnia 2021r. „Na skrzydłach Natury” – Start i Meta – Leśnictwo/Leśniczówka Zabiała, Nadleśnictwo Oleszyce, gm. Oleszyce) – załącznik Nr 2,
 10. c) 21 sierpnia 2021r. „Naturalnie na Roztoczu” – Start i Meta: Lubaczów – załącznik Nr 3,
 11. d) 22 sierpnia 2021r. „Lasy Janowskie – rowerem do Leśnego Skarbca” – (Start i Meta Park Rekreacji ZOOM NATURY nad Zalewem Janowskim) – załącznik Nr 4,
 12. e) 23 sierpnia 2021r. „Przez lasy i bezdroża Roztocza” – (Start i Meta Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu) – załącznik Nr 5,
 13. f) 24 sierpnia 2021r. „Święto Rowerów na 400-lecie Tomaszowa Lubelskiego” – (Start i Meta OSIR Tomaszów Lubelski) – załącznik Nr 6,
 14. g) 27-28 sierpnia 2021r. „Szlakiem roztoczańskich krajobrazów” – Start: Janów Lubelski, Meta: Horyniec-Zdrój – załącznik Nr 7.
 15. Organizatorzy „Festiwalu” dopuszczają możliwość pobierania opłat od Uczestników na rzecz przygotowania pakietów startowych oraz posiłków. Szczegóły w tym zakresie określają załączniki do niniejszego regulaminu.

Warunki i zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Zapisy Uczestników odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://sytimedo.pl oraz na stronach internetowych Organizatorów „Festiwalu”: www.powiatlubaczowski.pl, www.lrot.pl, www.podkarpackie.travel.pl, www.lubelskie.travel, www.roztoczetravel.pl, www.roztoczebezgranic.pl/.
 2. Rejestracja Uczestników rozpocznie się dnia 15 lipca br.
 3. Szczegóły dotyczące zapisów i zakończenia rejestracji na poszczególne rajdy zawarte są w załącznikach do niniejszego regulaminu.

Odpowiedzialność Organizatora i świadczenia na rzecz Uczestników

 1. Organizator ubezpiecza całe wydarzenie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i zaleca Uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
 2. Organizator zapewnia podczas „Festiwalu” opiekę medyczną (karetkę pogotowia z obsadą lekarza) od startu do mety podczas każdego rajdu.
 3. Organizator zapewnia wsparcie techniczne w postaci serwisu rowerowego na trasie każdego z rajdów.
 4. Organizator zapewnia samochód techniczny (bus) jadący za kolumną na trasie każdego rajdu, z którego będą mogli skorzystać Uczestnicy, niebędący w stanie chwilowo kontynuować jazdy rowerem.
 5. Organizator zapewnia wodę butelkową na poszczególnych przystankach oraz w czasie jazdy.
 6. Organizator zapewnia posiłek na trasie oraz na mecie rajdów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszkodzenia podczas transportu rowerów na trasach.
 8. Organizator „Festiwalu” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają Uczestnicy w czasie przejazdu oraz w trakcie zorganizowanych postojów.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdów zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.
 10. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas poszczególnych wydarzeń rowerowych.
 11. Jeżeli Uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować Służby Porządkowe Organizatora. Organizator zapewnia w takich przypadkach transport oraz pomoc medyczną i techniczną.

 

Uczestnicy Festiwalu

 1. Uczestnicy przystępując do udziału w „Festiwalu” oświadczają, że znane są im przepisy ruchu drogowego, inne przepisy dotyczące rowerów oraz ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się do stosowania do tych przepisów. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizator zobowiązuje Uczestników rajdów do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Uczestnicy „Festiwalu” zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi 10-16 km/h.
 3. Każdy z Uczestników „Festiwalu” zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszyscy uczestnicy „Festiwalu” zobowiązani są do wykonywania na trasach rajdów poleceń Służb Porządkowych Organizatora, Policji, Ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.
 5. Za Służby Porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w kamizelki z widocznymi napisami „Organizator” oraz „Służba Porządkowa”.
 6. Udział w „Festiwalu” jest dobrowolny i każdy Uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania tras rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Każdy Uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję oraz przeciwskazania zdrowotne.

 

Zasady Przebiegu Festiwalu

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od Uczestników użycia kasków rowerowych oraz używania kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność Uczestników na trasach rajdów.
 2. Osoby nieposiadające kasków oraz odzieży zawierającej elementy odblaskowe nie zostaną dopuszczeni do udziału w rajdach.
 3. W trakcie trwania wydarzeń (od startu do mety) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby łamiące ten zakaz zostaną wykluczone przez Organizatora z rajdu w trybie natychmiastowym.
 4. Organizator „Festiwalu” nie bierze odpowiedzialności za Uczestników, którzy samowolnie opuszczą rajd oraz za wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób.
 5. Zakazuje się na trasach rajdów wyrzucania odpadów, niszczenia i uszkadzania elementów przyrodniczych, używania otwartego ognia, a ponadto zbaczania z trasy i opuszczania rajdu bez powiadomienia Służb Organizatora.
 6. Po zakończeniu każdego rajdu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników. Transport w drodze powrotnej realizowany jest w całości we własnym zakresie przez Uczestników. Organizator, przed dokonaniem kwalifikacji na rajd, poinformuje Uczestników rajdu o możliwościach i kosztach skorzystania z dostępnego transportu po zakończeniu każdego rajdu w ramach „Festiwalu”.

 

Postanowienia dotyczące sytuacji epidemiologicznej

1.Uczestnicy „Festiwalu” zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego oraz respektowania ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących w czasie pandemii zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów.

 1. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o stanie zdrowia z deklaracją, że nie jest osobą zakażoną koronawirusem, oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Stosowne oświadczenie/deklaracje Uczestnik składa w dniu rajdu podczas rejestracji w obecności osób wyznaczonych przez Organizatora.
 2. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji rządowej, Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania, zmiany formuły lub terminu „Festiwalu”, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie, e-mailem lub za pomocą stron internetowych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Festiwalu”.
 2. Wszyscy Uczestnicy startując w „Festiwalu” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.
 4. Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

–  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą: ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów, NIP 793 15 03 563;

– Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000215158, REGON 060083203, NIP 712-29-85-207;

– Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie KRS: 0000086420, NIP: 8133276337, REGON: 691576526.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w rajdach podczas „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic” 2021 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się Uczestnika rajdu, do momentu wycofania Pani/Pana zgody.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdach podczas „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic” 2021.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Regulamin FTR 2021

ZAŁ 1 Regulamin ODKRYWAMY ROZTOCZE

ZAŁ 2 Regulamin NA SKRZYDŁACH NATURY

ZAŁ 3 Regulamin NATURALNIE NA ROZTOCZU

ZAŁ 4 Regulamin LASY JANOWSKIE-ROWEREM DO LEŚNEGO SKARBCA

ZAŁ 5 Regulamin – PRZEZ LASY I BEZDROŻA ROZTOCZA

ZAŁ 6 Regulamin -RAJD ROWEROWY W RAMACH MIEJSKIEGO ŚWIĘTA ROWERU Z OKAZJI 400-LECIA TOMASZOWA LUBELSKIEGO”

ZAŁ 7 Regulamin – SZLAKIEM ROZTOCZAŃSKICH KRAJOBRAZÓW