Regulamin loterii fantowej

Na zakończenia każdego z rajdów-w tak lubianej przez Was loterii fantowej- rozlosujemy wśród Uczestników nagrodę główną czyli rower marki Unibike ( o wartości 3 tys zł) oraz sprzęt rowerowy 🙂 Poniżej regulamin loterii.

Regulamin loterii fantowej w dniu 27 maja 2023r.

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Loteria fantowa I”.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

– Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z siedzibą w Lubaczowie, przy
ul. Jasnej 1.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 227).

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria przeprowadzona będzie na mecie „Rajdu rowerowego pamięci Powstańców Styczniowych” w dniu 27 maja 2023 r., na terenie stadionu sportowego KS „Victoria” w Starym Dzikowie, powiat lubaczowski

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

6.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

6.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową   „Rajd rowerowy pamięci Powstańców Styczniowych”. Warunkiem udziału w loterii będzie dokonanie opłaty wpisowej uczestnika na rajd rowerowy w wysokości 50 zł oraz udział
w rajdzie w dniu 27 maja 2023 r.

6.3. Dla każdego uczestnika zostanie przypisany numer startowy, który otrzyma podczas rejestracji w biurze rajdu, będący zarazem numerem losu w loterii.

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria fantowa podczas zakończenia „Rajdu rowerowego pamięci Powstańców Styczniowych” rozpocznie się w dniu 27 maja 2023 r., po przyjechaniu peletonu na metę ok. godziny 19:00  i zakończy się w dniu 27 maja 2023 r. na mecie ww. rajdu na stadionie sportowym KS „Victoria” w Starym Dzikowie

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

8.1. Udział w loterii jest bezpłatny, opłata startowa oraz rejestracja w biurze rajdu w dniu
27 maja 2023 r. upoważnia do udziału w loterii.

8.2. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

8.3. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

8.4. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu „Rajd rowerowy pamięci Powstańców Styczniowych”.

8.5. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii oraz pieczątkę Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

9.1. W dniu rajdu tj. 27 maja 2023 r., w godzinach  od 8:00 do 8:45 odbędzie się rejestracja uczestników w biurze rajdu, na stadionie sportowym KS „Victoria” w Starym Dzikowie.

9.2. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł oraz które zarejestrowały się w biurze rajdu w dniu 27 maja 2023 r., wezmą udział w loterii.

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która zarejestrowała się i dokonała opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł, uprawniającej do udziału w loterii.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu, wraz z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł,
 2. w puli do losowania nagród będzie maksymalnie 200 szt. losów,
 3. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
  i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 4. losowanie odbędzie się w 3 turach, w następującej kolejności: losowanie nr 1 – rower trekkingowy, losowanie nr 2 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 3 – akcesoria rowerowe.
 5. e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) na potrzeby niniejszej loterii.

11.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

 1. 3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

11.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu dla tej samej nagrody.

 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.
 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną podczas losowania jest rower trekkingowy o wartości 3000 zł

12.2. Nagrodami dodatkowymi są akcesoria rowerowe w ilości 2 sztuk o wartości łącznej
600 zł.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 3600,00 zł.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Sponsorzy ,,Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic”.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.7. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej wartości losów wynosi 36,00 % (200 losów po 50 zł = 10000 zł , nagrody to 3000 zł + 600 zł =3600 zł).

12.8. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r., po zakończeniu „Rajdu rowerowego pamięci Powstańców Styczniowych”, ok. godz. 19:00, na terenie stadionu sportowego KS „Victoria” w Starym Dzikowie.

13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 27 maja 2023 r.  i wnieśli opłatę w kwocie 50 zł. Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

13.3 Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez Komisję
„Loterii fantowej I” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
w zakresie przeprowadzania loterii fantowych.

13.3. Losowanie odbędzie się w trzech turach w kolejności określonej w pkt. 11.1. lit. d.

13.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.6. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu, według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 27 maja 2023 r., do czasu zakończenia loterii fantowej.

14.2. Wydawanie nagród odbędzie się na scenie, na mecie rajdu rowerowego.

14.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję „Loterii fantowej I”.  W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie  przeprowadzania loterii fantowych. Nad prawidłowością przygotowania loterii oraz losowaniem będzie czuwać Komisja ,,Loterii fantowej I” powołana przez Starostę Lubaczowskiego.

15.2. Skład Komicji ,,Loterii fantowej I”:

 1. a) przewodniczący – Pani Małgorzata Presch – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 2. b) członek – Pani Irena Hul – skarbnik Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 3. c) członek – Pani Marta Furgała – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, podinspektor w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie.

15.3. Komisja „Loterii fantowej I” sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas „Loterii fantowej I”.

 1. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin „Loterii fantowej I” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stornie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic, pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż
w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

17.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

17.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227).

 

 

Regulamin loterii fantowej w dniu 4 czerwca 2023r.

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Loteria fantowa II”.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

–  Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z siedzibą w Lubaczowie, przy
ul. Jasnej 1.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 227).

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria przeprowadzona będzie na mecie „Rajdu Zdrojowego” w dniu 4 czerwca 2023 r., scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju, powiat lubaczowski

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

6.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

6.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową   „Rajd Zdrojowy”. Warunkiem udziału w loterii będzie dokonanie opłaty wpisowej uczestnika na rajd rowerowy w wysokości 50 zł oraz udział w rajdzie w dniu 4 czerwca 2023 r.

6.3. Dla każdego uczestnika zostanie przypisany numer startowy, który otrzyma podczas rejestracji w biurze rajdu, będący zarazem numerem losu w loterii

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria fantowa podczas zakończenia „Rajdu Zdrojowego” rozpocznie się w dniu
4 czerwca 2023 r., po przyjechaniu peletonu na metę ok. godziny 18:00  i zakończy się w dniu 4 czerwca 2023 r. na mecie ww. rajdu na terenie Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju.

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

8.1. Udział w loterii jest bezpłatny, opłata startowa oraz rejestracja w biurze rajdu w dniu
4 czerwca 2023 r. upoważnia do udziału w loterii.

8.2. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

8.3. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

8.4. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu „Rajd Zdrojowy”.

8.5. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii oraz pieczątkę Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

9.1. W dniu rajdu tj. 4 czerwca 2023 r., w godzinach  od 9:15 do 10:15 odbędzie się rejestracja uczestników w biurze rajdu, na terenie Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju.

9.2. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł oraz które zarejestrowały się w biurze rajdu w dniu 4 czerwca 2023 r., wezmą udział w loterii.

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która zarejestrowała się i dokonała opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł, uprawniającej do udziału w loterii.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu, wraz z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł,
 2. w puli do losowania nagród będzie maksymalnie 200 szt. losów,
 3. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
  i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 4. losowanie odbędzie się w 3 turach, w następującej kolejności: losowanie nr 1 – rower trekkingowy, losowanie nr 2 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 3 – akcesoria rowerowe.
 5. e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) na potrzeby niniejszej loterii.

11.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

 1. 3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

11.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu dla tej samej nagrody.

 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.
 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną podczas losowania jest rower trekkingowy o wartości 3000 zł

12.2. Nagrodami dodatkowymi są akcesoria rowerowe w ilości 2 sztuk o wartości łącznej
600 zł.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 3600,00 zł.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Sponsorzy ,,Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic”.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.7. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej wartości losów wynosi 36,00 % (200 losów po 50 zł = 10000 zł , nagrody to 3000 zł + 600 zł =3600 zł).

12.8. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r., po zakończeniu „Rajdu Zdrojowego”, ok. godz. 18:00, na scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyńcu- Zdroju.

13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 4 czerwca 2023 r.  i wnieśli opłatę w kwocie 50 zł.
Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

13.3   Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez Komisję
„Loterii fantowej II” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
w zakresie przeprowadzania loterii fantowych.

13.3. Losowanie odbędzie się w trzech turach w kolejności określonej w pkt. 11.1. lit. d.

13.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.6. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu, według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 4 czerwca 2023 r., do czasu zakończenia loterii fantowej.

14.2. Wydawanie nagród odbędzie się na scenie amfiteatru, na mecie rajdu rowerowego.

14.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję „Loterii fantowej II”.  W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie  przeprowadzania loterii fantowych. Nad prawidłowością przygotowania loterii oraz losowaniem będzie czuwać Komisja ,,Loterii fantowej II” powołana przez Starostę Lubaczowskiego.

15.2. Skład Komicji ,,Loterii fantowej II”:

 1. a) przewodniczący – Pani Małgorzata Presch – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 2. b) członek – Pani Irena Hul – skarbnik Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 3. c) członek – Pani Marta Furgała – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, podinspektor w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie.

15.3. Komisja „Loterii fantowej II” sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas „Loterii fantowej II”.

 1. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin „Loterii fantowej II” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stornie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic, pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż
w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

17.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

17.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227).