Regulamin loterii festiwalowej w dniu 4 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem loterii, w której wśród uczestników obu naszych tegorocznych rajdów rozlosowany będzie rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Loteria festiwalowa”.

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

–  Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z siedzibą w Lubaczowie, przy
ul. Jasnej 1.

 

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria przeprowadzona będzie na mecie „Rajdu Zdrojowego” w dniu 4 czerwca 2023 r., na scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju, powiat lubaczowski.

 

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

4.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

4.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezy rowerowe, które odbyły się w ramach Festiwalu Turystyki Rowerowej- Roztocze Bez Granic tj. „Rajd pamięci Powstańców Styczniowych” z dnia 27 maja 2023 r. oraz  „Rajd Zdrojowy” z dnia
4 czerwca 2023 r. Warunkiem udziału w loterii będzie dokonanie opłaty startowej uczestnika na którykolwiek z rajdów rowerowych w wysokości 50 zł oraz udział w tych rajdach w dniach 27 maja lub/i 4 czerwca br..

4.3. Dla każdego uczestnika zostanie przypisany numer startowy, który otrzyma podczas rejestracji w biurze rajdu, będący zarazem numerem losu w loterii.

 

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria festiwalowa podczas zakończenia „Rajdu Zdrojowego” rozpocznie się w dniu
4 czerwca 2023 r., po przyjechaniu peletonu na metę ok. godziny 18:00  i zakończy się w dniu 4 czerwca 2023 r. na mecie ww. rajdu na terenie Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju.

 

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

6.1. Udział w loterii jest bezpłatny, opłata startowa oraz rejestracja w biurze rajdu w dniu
27 maja 2023 r. lub/i 4 czerwca 2023 r. upoważnia do udziału w loterii.

6.2. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

6.3. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym wraz z oznaczeniem którego rajdu dotyczy dany los tj. nr I.– „Rajd pamięci Powstańców Styczniowych”, II. – „Rajd Zdrojowy”.

6.4. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika poszczególnych rajdów, które odbyły się w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic”

6.5. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, nr porządkowy rajdu, datę loterii, nazwę loterii oraz pieczątkę Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

7.1. W dniu 27 maja 2023 r. w godzinach  od 8:00 do 8:45  lub/i  4 czerwca 2023 r., w godzinach  od 9:15 do 10:15 odbędzie się rejestracja uczestników w biurze poszczególnych rajdów.

7.2. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł oraz które zarejestrowały się w biurze poszczególnych rajdów w dniu 27 maja 2023 r. lub/i  4 czerwca 2023 r., wezmą udział w loterii.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

8.1. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która zarejestrowała się i dokonała opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł, uprawniającej do udziału w loterii.

8.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

8.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

9.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego regulaminu, wraz z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł,
 2. w puli do losowania nagród będzie maksymalnie 400 szt. losów,
 3. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników poszczególnych rajdów i w każdym przypadku uczestnictwa w obu rajdach mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu z loterii,
 4. losowanie odbędzie się w 1 turze, gdzie do wygarnia będzie rower trekkingowy oraz sakwa rowerowa o łącznej wartości 3000 zł, której sponsorem będzie Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.
 5. e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) na potrzeby niniejszej loterii.

9.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

9.3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

9.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem nagroda zostanie przekazana po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pomocą środków komunikacji internetowej z nieobecnym uczestnikiem.

9.5. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

10.1. Nagrodą główną podczas losowania jest rower trekkingowy oraz sakwa rowerowa
o łącznej wartości 3000 zł.

10.2. Fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.

10.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

10.7. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej wartości losów wynosi 15,00 % (400    losów po 50 zł = 20 000 zł , nagrody to 3000 zł   ).

10.8. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników poszczególnych rajdu w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej- Roztocze bez Granic”
i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdach mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii.

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród

11.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r., po zakończeniu „Rajdu Zdrojowego”, ok. godz. 18:00, na scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyńcu- Zdroju.

11.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdów rowerowych, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 27 maja 2023 r. i/lub 4 czerwca 2023 r.  i wnieśli opłatę w kwocie 50 zł. Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

11.3   Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

11.4. Losowanie nagrody zostanie przeprowadzone przez Komisję „Loterii festiwalowej”.

11.5. Losowanie odbędzie się w tylko raz.

11.6. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie niezwłocznie po wylosowaniu numeru i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

11.7. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem Organizatorzy skontaktują się z uczestnikiem telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji internetowej po zakończeniu losowania.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

12.1. Wydanie nagrody głównej zwycięzcy może nastąpić bezpośrednio po losowaniu w dniu 4 czerwca 2023 r. lub w terminie późniejszym, po zakończeniu Festiwalu Turystyki Rowerowej -Roztocze Bez Granic.

12.2. Wydawanie nagród odbędzie się na scenie amfiteatru, na mecie „Rajdu Zdrojowego” lub w biurze Organizatora.

12.3. Odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas „Loterii festiwalowej”.

 

 1. Postanowienia końcowe

14.1. Regulamin „Loterii festiwalowej” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stornie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic, pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

14.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

14.3. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

14.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227).