Regulamin loterii fantowej „PoLub Roztocze”

1.  Nazwa loterii fantowej

1.1 Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 31 maja 2024 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „PoLub Roztocze”.

 

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

2.1. Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

–  Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

– Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z siedzibą w Lubaczowie, przy
ul. Jasnej 1.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

3.1. Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

 

 1. Podstawa prawna

4.1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 227).

 

 1. Zasięg loterii fantowej

5.1 Loteria przeprowadzona będzie na zakończenie rajdu rowerowego pn. „PoLub Roztocze”
w dniu 31 maja 2024 r., na terenie Dębowego Dworu w Rudzie Różanieckiej, powiat lubaczowski, wśród jego uczestników.

 

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

6.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

6.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową   pn. „PoLub Roztocze”. Warunkiem udziału w loterii będzie dokonanie opłaty wpisowej uczestnika na rajd rowerowy w wysokości 70 zł oraz udział w rajdzie w dniu 31 maja 2024 r.

6.3. Zebrane środki z opłaty wpisowej zostaną przeznaczone na posiłki dla uczestników podczas rajdu rowerowego, na przygotowanie pakietów startowych, zakup nagród do loterii fantowej oraz promocję wypraw rowerowych do subregionu Roztocze, zwiedzania regionu trasami tematycznymi i promocję zdrowego trybu życia.

 

 1. Czas trwania loterii fantowej

7.1. Loteria fantowa rozpocznie się w dniu 31 maja 2024 r., po przyjechaniu peletonu na metę rajdu w Dębowym Dworze ok. godziny 18:00 , potrwa ok. 30 minut i zakończy się w dniu 31 maja 2024 r.  na mecie ww. rajdu.

 

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

8.1. Udział w loterii jest bezpłatny

8.2. Opłata startowa oraz rejestracja w biurze rajdu w dniu 31 maja 2024 r. upoważnia do udziału w loterii.

8.3. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

8.4. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

8.5. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu rowerowego  pn. „Polub Roztocze”.

8.6. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii logotyp Powiatu Lubaczowskiego, Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie”
i Festiwalu Turystyki Rowerowej -Roztocze Bez Granic oraz pieczątkę Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

9.1. Zapisy na rajd rowerowy pn. „PoLub Roztocze” odbyły się elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy, począwszy od dnia 2 kwietnia 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc, określonych w regulaminie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic.

9.2. W dniu rajdu tj. 31 maja 2024 r., w godzinach  od 8:00 do 9:00 odbędzie się rejestracja zapisanych uczestników w namiocie biura rajdu, na terenie Dębowe Dworu w Rudzie Różanieckiej.

9.3. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 70 zł oraz które zarejestrowały się w biurze rajdu w dniu 31 maja 2024 r., wezmą udział w loterii.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia na zasadach regulaminu Festiwalu Turystyki Rowerowej- Roztocze bez Granic, która zarejestrowała się i dokonała opłaty rejestracyjnej, uprawniającej do udziału w loterii

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem loterii i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 zł,
 2. w puli do losowania nagród będzie maksymalnie 200 szt. losów,
 3. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
  i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 4. losowanie odbędzie się w 6 turach, w następującej kolejności: losowanie nr 1 – rower trekkingowy, losowanie nr 2 – rower trekkingowy, losowanie nr 3 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 4 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 5 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 6 – akcesoria rowerowe.
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z 04-05-2016)

11.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

11.3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

11.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu dla tej samej nagrody.

 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodami głównymi podczas losowania są 2 rowery trekkingowe o wartości 3000 zł każdy.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są akcesoria rowerowe w ilości 4 sztuk o wartości łącznej
800 zł.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 6800,00 zł.

12.4. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Sponsorzy ,,Festiwalu Turystyki Rowerowej -Roztocze bez Granic”.

12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej wartości losów wynosi 49,00 % (200 losów po 70 zł = 14000 zł , nagrody to 6000 zł + 800 zł =6800 zł).

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 31 maja 2024 r., po zakończeniu rajdu rowerowego „PoLub Roztocze”, ok. godz. 18:00, na mecie w Rudzie Różanieckiej, na terenie Dębowego Dworu.

13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 31 maja 2024 r.  i wnieśli opłatę w kwocie 70 zł.
Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

13.3   Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez Komisję
Loterii Fantowej, powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
w zakresie przeprowadzania loterii fantowych.

13.5. Losowanie odbędzie się w sześciu turach, w kolejności określonej w pkt. 11.1. lit. d.

13.6. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania danej nagrody, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.7. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu, według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród głównych i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 31 maja 2024 r., do czasu zakończenia loterii fantowej.

14.2. Wydawanie nagród odbędzie się w Dębowym Dworze, na mecie rajdu rowerowego.

14.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii Fantowej. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie  przeprowadzania loterii fantowych. Komisja powołana przez Starostę Lubaczowskiego będzie czuwać nad prawidłowością przygotowania loterii oraz losowaniem.

15.2. Skład Komicji Loterii Fantowej:

 1. a) przewodniczący – Pani Małgorzata Presch – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, kierownik Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 2. b) członek – Pani Magdalena Kicak – sekretarz Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, starszy inspektor w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie,
 3. c) członek – Pani Marta Furgała – członek Stowarzyszenia Geoturystycznego ,,Roztocze Wschodnie”, podinspektor w Referacie Ochrony Zasobów Środowiska i Edukacji Ekologicznej
  w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Lubaczowie.

15.3. Komisja Loterii Fantowej sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas loterii fantowej „PoLub Roztocze”.

16.2. Reklamacje związane z udziałem w loterii mogą być zgłaszane przez cały czas jej trwania oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż w dniu 31 maja 2024 r., tj. w dniu wydania nagród.

16.3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.4. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej osobiście w dniu organizowania loterii tj. 31 maja 2024 r., na mecie rajdu rowerowego w Dębowym Dworze w Rudzie Różanieckiej.

16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii Fantowej „PoLub Roztocze”. Termin rozpatrzenia reklamacji – 31 maja 2024 r., do czasu zakończenia imprezy rowerowej.

16.6. Decyzja Komisji Loterii Fantowej dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia reklamacji nie uwzględnionych na drodze postępowania sądowego.

 

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

17.1. Regulamin loterii fantowej „PoLub Roztocze” dostępny jest w siedzibie Organizatora
i na stornie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic, pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż
w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

17.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. e  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

17.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227).