Regulamin loterii fantowej w dniu 2.06.2024

1.  Nazwa loterii fantowej

1.1 Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, odbędzie się w dniu 02 czerwca 2024 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Naturalnie na Roztoczu”.

 

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

2.1. Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:

–  Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, z siedzibą w Narolu przy ul. Warszawskiej 27,

– Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej, z siedzibą w Hucie Różanieckiej przy ul. Huta Różaniecka 57
.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

3.1. Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

 

 1. Podstawa prawna

4.1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 227).

 

 1. Zasięg loterii fantowej

5.1 Loteria przeprowadzona będzie na zakończenie rajdu rowerowego pn. „Naturalnie na Roztoczu” w dniu 02 czerwca 2024 r., na terenie boiska przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej, powiat lubaczowski, wśród jego uczestników.

 

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

6.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

6.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową   pn. „Naturalnie na Roztoczu”. Warunkiem udziału w loterii będzie dokonanie opłaty wpisowej uczestnika na rajd rowerowy w wysokości 70 zł oraz udział w rajdzie w dniu 02 czerwca 2024 r.

6.3. Zebrane środki z opłaty wpisowej zostaną przeznaczone na posiłki dla uczestników podczas rajdu rowerowego, na przygotowanie pakietów startowych, zakup nagród do loterii fantowej oraz promocję wypraw rowerowych do subregionu Roztocze, zwiedzania regionu trasami tematycznymi i promocję zdrowego trybu życia.

 

 1. Czas trwania loterii fantowej

7.1. Loteria fantowa rozpocznie się w dniu 02 czerwca 2024 r., po przyjechaniu peletonu na metę rajdu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej ok. godziny 18:00 , potrwa ok. 30 minut i zakończy się w dniu 02 czerwca 2024 r.  na mecie ww. rajdu.

 

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

8.1. Udział w loterii jest bezpłatny

8.2. Opłata startowa oraz rejestracja w biurze rajdu w dniu 02 czerwca 2024 r. upoważnia do udziału w loterii.

8.3. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

8.4. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

8.5. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu rowerowego  pn. „Naturalnie na Roztoczu”.

8.6. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii logotyp Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej i Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze Bez Granic oraz pieczątkę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

9.1. Zapisy na rajd rowerowy pn. „Naturalnie na Roztoczu” odbyły się elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy, począwszy od dnia 2 kwietnia 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc, określonych w regulaminie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic.

9.2. W dniu rajdu tj.  02 czerwca 2024 r., w godzinach  od 8:00 do 8:45 odbędzie się rejestracja zapisanych uczestników w namiocie biura rajdu, na terenie boiska przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej

9.3. Wszystkie osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej w kwocie 70 zł oraz które zarejestrowały się w biurze rajdu w dniu 02 czerwca 2024 r., wezmą udział w loterii.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia na zasadach regulaminu Festiwalu Turystyki Rowerowej- Roztocze bez Granic, która zarejestrowała się i dokonała opłaty rejestracyjnej, uprawniającej do udziału w loterii

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem loterii i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 zł,
 2. w puli do losowania nagród będzie maksymalnie 200 szt. losów,
 3. ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
  i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 200, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 4. losowanie odbędzie się w 10 turach, w następującej kolejności: losowanie nr 1 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 2 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 3 – akcesoria rowerowe, losowanie nr 4 – voucher na wynajem rowerów, losowanie nr 5 – voucher na wynajem rowerów, losowanie nr 6 – voucher na wynajem rowerów, losowanie nr 7 – akcesoria rowerowe i książka, losowanie nr 8 – akcesoria rowerowe i książka, losowanie nr 9 – akcesoria rowerowe i książka, losowanie nr 10 – rower trekkingowy.
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z 04-05-2016)

11.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

11.3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

11.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu dla tej samej nagrody.

 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną podczas losowania jest 1 rower trekkingowy o wartości 3000 zł.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są:

 • akcesoria rowerowe w ilości sztuk 12 o wartości łącznej 1100 zł,
 • vouchery na wynajem rowerów elektrycznych w ilości sztuk 3 o wartości łącznej 1200 zł,
 • albumy książkowe w ilości sztuk 3 o wartości łącznej 600 zł,

 

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 5900,00 zł.

12.4. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Sponsorzy ,,Festiwalu Turystyki Rowerowej -Roztocze bez Granic”.

12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej wartości losów wynosi 42,00 % (200 losów po 70 zł = 14000 zł , nagrody to 3000 zł + 1100 zł + 1200 zł + 600 zł =5900 zł).

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02 czerwca 2024 r., po zakończeniu rajdu rowerowego „Naturalnie na Roztoczu”, ok. godz. 18:00, na mecie w Hucie Różanieckiej, na terenie boiska przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej.

13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 02 czerwca 2024 r.  i wnieśli opłatę w kwocie 70 zł.
Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

13.3   Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.4   Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez Komisję
Loterii Fantowej, powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
w zakresie przeprowadzania loterii fantowych.

13.5. Losowanie odbędzie się w dziesięciu turach, w kolejności określonej w pkt. 11.1. lit. d.

13.6. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania danej nagrody, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.7. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu, według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród głównych i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 02 czerwca 2024 r., do czasu zakończenia loterii fantowej.

14.2. Wydawanie nagród odbędzie się na boisku przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej, na mecie rajdu rowerowego.

14.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii Fantowej. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie  przeprowadzania loterii fantowych. Komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu będzie czuwać nad prawidłowością przygotowania loterii oraz losowaniem.

15.2. Skład Komisji Loterii Fantowej:

 1. a) przewodniczący – Pani Adrianna Płuciennik – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej,
 2. b) członek – Pan Mirosław Kudyba – pracownik gospodarczy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej,
 3. c) członek – Pani Renata Borowska – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.

15.3. Komisja Loterii Fantowej sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas loterii fantowej „Naturalnie na Roztoczu”.

16.2. Reklamacje związane z udziałem w loterii mogą być zgłaszane przez cały czas jej trwania oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż w dniu 02 czerwca 2024 r., tj. w dniu wydania nagród.

16.3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.4. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej osobiście w dniu organizowania loterii tj. 02 czerwca 2024 r., na mecie rajdu rowerowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej.

16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii Fantowej „Naturalnie na Roztoczu”. Termin rozpatrzenia reklamacji – 02 czerwca 2024 r., do czasu zakończenia imprezy rowerowej.

16.6. Decyzja Komisji Loterii Fantowej dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia reklamacji nie uwzględnionych na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin loterii fantowej „Naturalnie na Roztoczu” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic, pod adresem www.roztoczebezgranic.pl.

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż
w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

17.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. e  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

17.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227).